Dosarul Cererii De Plata

Ce trebuie sa contina Dosarul Cererii de Plata?

  Dosarul Cererii de Plata - trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar. Acesta trebuie sa cuprinda urmatoarele documente justificative:

 • Cererea de plata;
 • Declaratia de cheltuieli, care va avea atasate:

- Copiile facturilor;

- Copiile documentelor de plata;

- Copiile extraselor de cont;

- Copiile ale altor tipuri de adeverinte (de la consiliile locale/ judetene sau alte institutii abilitate pentru avize, acorduri, autorizatii etc.);

 • Contractul de asigurare a lucrarilor/ bunurilor pe perioada executiei acestora (pentru beneficiarii care au achizitii realizate conform OUG 34/ 2006);
 •  Raportul de executie;
 • Certificatele de calitate (conformitate) pentru bunurile achizitionate/ materialele folosite la lucrari;
 • Copiile Declaratiilor vamale (pentru importurile directe);
 • Procesele verbale de receptie calitativa, lucrari ascunse, pe faze determinante (unde este cazul);
 •  Procesele verbale de predare - primire, de receptie si de punere in functiune a bunurilor achizitionate (unde este cazul);
 • Procese verbale de predare - primire a serviciilor achizitionate (unde este cazul);
 • Situatiile de plata pentru lucrarile executate si centralizatoarele situatiilor de plata (unde este cazul);
 •  Buletinele de analiza a materialelor incorporate;
 • Devizele financiare pentru servicii (unde este cazul);
 • Contractul de leasing;
 • Documentele emise de autoritatile de mediu, sanitar si sanitar veterinar;
 •   Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului;
  • Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). 

   Suplimentar, la primul Dosar al Cererii de Plata trebuie sa se depuna urmatoarele documente, daca este cazul:

 • Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor;
 • Ordinul de incepere al lucrarilor;
 • Procesul verbal de predare al amplasamentului si planul de amplasare al investitiei continand pozitiile bornelor topografice (unde este cazul, la prima Cerere de Plata).
 • Autorizatia de constructie (pentru achizitii de lucrari, atat pentru lucrarile de baza cat si pentru lucrarile cu caracter provizoriu); 

   Suplimentar, la ultimul Dosar al Cererii de Plata trebuie sa se depuna urmatoarele documente, daca este cazul:

 • Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor;
 • Diploma de studii/ certificatul de formare al beneficiarului/ reprezentantului legal/ persoana din cadrul societatii pentru care se prezinta cartea de munca; 

   Care sunt modalitatile de plata? 

  Plata se va efectua pe baza Cererilor de Plata autorizate de APDRP depuse de beneficiari si insotite de documente justificative.

  Autorizarea Cererilor de Plata se face in urma verificarii documentelor justificative din Dosarul Cererii de Plata, precum si a verificarii pe teren a celor inscrise in documente;

  Plata se vireaza de catre APDRP in contul bancar al beneficiarului - doar in cazul beneficiarilor publici trebuie un cont special pentru finantarea proiectului, deschis la Trezorerie.

  Beneficiarul poate opta pentru plata finantarii nerambursabile in maximum cinci transe.

Avansul nu reprezinta transa de plata.

  Documentele justificative ale Cererii de Plata sunt prezentate in Instructiuni de plata, Anexa V la Contractul de Finantare a proiectului. 

   Cand si unde se poate depune Dosarul Cererii de Plata?

  Beneficiarul trebuie sa depuna la Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (OJPDRP) al APDRP Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata in maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achizitie (exceptand dosarele de servicii).

  Dosarul Cererii de Plata se depune de beneficiar la OJPDRP la care a depus si proiectul;

  Acesta se va depune pe suport de hartie in doua exemplare, la care se ataseaza pe suport electronic documentele intocmite de beneficiar;

  Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile este de maxim 90 de zile calendaristice de la depunerea dosarului Cererii de Plata.